Liên Lạc – Contact

Linh Mục Điện Thoại
Linh Mục Chánh Xứ Phêrô Anrê Mai Đình Anh Tuấn 860-371-4672
 
Hội Đồng Mục Vụ Mở Rộng Điện Thoại
Thư Ký Phê-rô Hoàng Công Quốc Huy 860-978-6148
Hội Mân Côi Anna Trịnh Thảo Hương 860-626-5729
Nhóm Cao Niên Giuse Vũ Tấn 860-995-4977
Ban Giáo Dục Phêrô Anrê Mai Đình Anh Tuấn 860-371-4672
Ca Đoàn Thánh Linh Phê-rô Nguyễn Văn Nội 860-796-7086
Gia Đình Thánh Gia Phao-lô Đỗ Đình Thoại 860-205-4381
Thiếu Nhi Thánh Thể Giuse Hoàng Công Toàn Phong 860-218-0113
Ca Đoàn Thiếu Nhi Trần Thường Tiffany tifytran22@gmail.com
Ban Giúp Lễ Phê-rô Nguyễn Quốc Tuấn 860-838-1726
Thừa Tác Viên Giuse Hoàng Liêm 860-816-0741
Ban Đọc Sách Phao-lô Phạm Xuân Độ 860-324-0880
Ban Ẩm Thực Margarita Long Mỹ Hạnh 860-985-9529
Ban Tài Chánh Maria Trần Lê Thị Minh Trúc 860-335-5834