Hội Đồng Mục Vụ

Linh Mục Chánh xứ: Phêro Anrê Mai Đình Anh Tuấn: chatuan@anredunglac.net

Chủ Tịch

Phêro Hoàng Công Quốc Huy:  (860) 978-6148

Phó Chủ Tịch:

Trịnh Thảo Hương: (860) 626-5729

Lê Ánh Đôn: (860) 997-0506

Nguyễn Quốc Tuấn: (860) 838-1726

Thư Ký: Phạm Thị Diễm: (860) 869-9354

Businesses Manager: Christine Zweigle: (860) 830-8288