Mục Vụ Bí Tích – Sacraments

Rửa Tội: Chúa Nhật Đầu Tháng
Giải Tội: Chúa Nhật đầu tháng lúc 1:00 đến 2:00 giờ và theo lịch hẹn (nếu cần)
Hôn Phối: Liên lạc với văn phòng trước SÁU THÁNG để được hướng dẫn thủ tục
Xức Dầu Bệnh Nhân: Liên lạc trực tiếp văn phòng
Thăm Bệnh Nhân và Trao Mình Thánh Chúa: Liên lạc với văn phòng
Chứng nhận các giấy tờ: liên hệ văn phòng

ĐƠN – FORMS

Đơn Lãnh Nhận Bí Tích Rửa Tội – Baptismal Registration Form
Đơn Lãnh Nhận Bí Tích Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu – First Communion Registration Form
Đơn Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức – Confirmation Registration Form